Vol554模特小夕juju江浙沪旅拍私房猩红蕾丝内衣配黑丝袜极致魅惑写真50P小夕juju美媛馆

Vol554模特小夕juju江浙沪旅拍私房猩红蕾丝内衣配黑丝袜极致魅惑写真50P小夕juju美媛馆

水在皮者,宜从汗解,故曰:当发其汗。水病肉肿,脉当不见,今脉出者,是气外散也,故死。

石水因阴之盛而结于少腹,故脉沉腹满而不喘也。医家诊脉,病者呻吟,以其为病所苦,无奈之常情也。

脉自沉者,谓从水得之也。喜热者,中必有寒。

小儿初生眼不开者,因孕妇饮食不节,恣情厚味,热毒熏蒸,以致热蕴儿脾,眼胞属脾,其脉络紧束,故不能开也,内服生地黄汤,(生地黄汤)生地黄赤芍药当归川芎甘草生天花粉水煎服。骨胳陷弱,易受邪攻。

但古本脉得诸沉之上,有「少阴脉紧而沉…」四句,文义不属,并有脱简,不释,且删之。石水水之聚而不行者也。

恶寒者,此为极虚,发汗得之。膝者,筋之府,屈伸不能,行则偻俯,筋将惫矣。

Leave a Reply