u罗汉凉子と杏子里番

u罗汉凉子と杏子里番

余曰∶此真气不足,邪气有余之症,治之无功矣。凡疮疹初起,一发便出尽者必重。

此因脾土虚寒,不能生肺金而然,非痰火为患也。不信,乃用祛风之剂,致血燥妄行,疮口出血不止而死。

此禀母之肝火而患也。此禀肾虚火动也,先君用大剂加减八味丸料,煎与恣饮,诸症渐退,佐以大剂八珍加紫草、糯米数剂,脓渐贯,仍以前药而结痂,用八珍汤而靥。

后因饮食所伤,吐泻不止,摇头切牙,此脾气虚而肝邪内侮也,用六君、升麻、柴胡而安,又用十全大补汤、六君子汤而愈。一小儿项侧结核,痰盛发搐,服金石香燥之剂,手足筋挛,此肝血复伤,即急惊也,遂用加味小柴胡汤加钩藤钩、山栀、芎、归,六味丸料加五味、麦门而痊。

表热恶寒,阳气虚也,十全大补汤。又曰∶在脏为心,在声为笑,在志为喜。

若误服白虎汤必死。 若因肾肝血虚,发热作渴,小便淋秘,痰气上壅;或风客淫气,瘰结核;或四肢发搐,眼目动;或咳嗽吐血,头目眩晕;或咽喉燥痛,口舌破裂;或自汗盗汗,便血诸血;或禀肾气不足,肢体形弱,筋挛骨肿;或解颅失音,畏明下窜;或早近女色,精血亏耗,五脏齐损之症。

Leave a Reply