MiStar魅妍社20180312Vol214雪千紫39P

MiStar魅妍社20180312Vol214雪千紫39P

并未尝言肺止行寅时,大肠止行卯时。肝藏魂,肺藏魄,心藏神,肾藏精,脾藏志,五脏尽伤则五神去也。

又云∶《博物志》云∶水浸至项,食瓜无数。三才之用,重于中焦。

 午者,阴生之初,故火曰二。夫肝藏血,肾藏精,彼谓悉具相火,愚不知其何所见也。

冬又云∶新沐讫,勿以当风,勿以湿结之,勿以湿头卧,使人得头风、眩闷、发颓、面齿又云∶热泔洗头,冷水灌,亦作头风。又勿合猪肉食,成腹中冷。

崔禹云∶食之温中五脏六腑冷风。或曰∶脏腑既以阴阳配合表里,何无夫妻之义?

胸腹之位,犹宫室也;四肢之列,犹郊境也;骨节之分,犹百官也;神犹君也。常令身辄辄微汗乃快耳。

Leave a Reply